M.A. Literatuur van de Moderniteit

 • On Campus
 • 12 months
 • EUR610 per Year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
  EUR610 per Year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
 • Dutch ( Find a course )
University of Antwerp | Antwerp, Belgium
In de MA Literatuur van de moderniteit staat de letterkunde vanaf de romantiek centraal. Literatuur wordt daarbij bestudeerd in de bredere culturele context.

Description

Advertisement

Centraal in deze opleiding staat de letterkunde vanaf de romantiek, die bestudeerd wordt in haar bredere culturele context. Drie verplichte basisopleidingsonderdelen geven je de nodige theoretische inzichten en praktische vaardigheden om de op bachelorniveau verworven literatuurwetenschappelijke kennis verder uit te diepen. Dat doe je door, naast de drie basisopleidingsonderdelen, naar eigen keuze ook vier opleidingsonderdelen uit het aanbod moderne Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Spaanse en Italiaanse literatuur te volgen.

Ten slotte wordt binnen deze opleiding veel belang gehecht aan de masterproef. Vanzelfsprekend kunnen eigen scriptieonderwerpen worden voorgesteld, maar het is eveneens mogelijk om zelfstandig deelonderzoek uit te voeren binnen diverse onderzoeksprojecten. De master in de literatuur van de moderniteit zorgt er met andere woorden voor dat je je in de bacheloropleiding begonnen studie van twee literaturen (of één literatuur en de optie theater-, film- en literatuurwetenschap) op een grondige én evenwichtige manier verder kan zetten.

Voor wie?

Rechtstreekse instroom

Bachelors in de taal- en letterkunde hebben rechtstreekse toegang tot de master in de literatuur van de moderniteit. De opleiding richt zich zowel tot studenten die twee talen en hun bijbehorende literaturen hebben bestudeerd, als tot studenten die de studie van één taal en literatuur hebben gecombineerd met de optie theater-, film- en literatuurwetenschap en zich toch eerder in literatuurwetenschap willen specialiseren dan in theater- en filmwetenschap.

Instroom via een voorbereidingsprogramma

Andere academische bachelors kunnen instromen na het volgen van een voorbereidingsprogramma dat door de faculteit is goedgekeurd.

Waarheen?

Afgestudeerden van deze masteropleiding zijn voorbereid op een loopbaan in een sector waarin taal- en letterkunde een belangrijke rol spelen:

•in het secundair of hoger onderwijs (na het verwerven van de nodige pedagogische bekwaamheidsbewijzen)
• in de culturele sector: culturele centra, uitgeverijen en andere organisaties in het literaire veld
• in de media: geschreven pers, radio en televisie
• in de openbare sector of het bedrijfsleven (public relations).

In elk geval zorgt deze eigentijdse, op culturele competentie gerichte masteropleiding ervoor dat je als ‘humane wetenschapper’ sterker komt te staan in een snel veranderende en competitieve beroepsmarkt.

Detailed Course Facts

Tuition fee
 • EUR 610 per year (International

  Tuition fee for the international students.

  )
 • EUR 610 per year (EEA

  European Economic Area tuition fee is applicable to the students from EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

  )
Start date
Credits (ECTS) 60 ECTS
Duration full-time 12 months
Languages
Delivery mode On Campus
Educational variant Full-time

Course Content

Masters in de Literatuur van de moderniteit:

 1. beschikken over het nodige kritische inzicht in de voornaamste moderne literaire theorieën en literatuurwetenschappelijke methodes, alsook over voldoende kennis van de ontstaansgeschiedenis en ideologische presupposities van deze theorieën en methodes, om op een stevig onderbouwde manier zelfstandig onderzoek te verrichten naar het functioneren van moderne literatuur in haar specifieke culturele context;
 2. hebben voldoende poëticaal inzicht, en beschikken over de nodige belezenheid in primaire en secundaire literatuur, om het wetenschappelijke gehalte en de relevantie van de internationale reflectie over radicale literaire vernieuwingsbeweging sinds de romantiek, en de verschillende strekkingen en ontwikkelingen die zich binnen dit onderzoeksdomein aftekenen, te evalueren, alsook om zelf pertinente probleemstellingen te ontwikkelen;
 3. beschikken over de nodige heuristische vaardigheden, en zijn voldoende ingevoerd in de publicatiegewoonten van het vakgebied, om in functie van de relevant geachte methodologische benaderingen, zelfstandig informatie voor hun eigen onderzoek te verzamelen, te selecteren en kritisch te verwerken;
 4. beschikken behalve over de nodige literatuurwetenschappelijke en cultuurhistorische kennis (incl. een helder inzicht in de specifieke situatie van het boek in de moderniteit) over een tekstanalytisch vermogen dat voldoende ontwikkeld is om het concrete functioneren van literaire teksten in een moderne context op een pertinente manier te interpreteren;
 5. beschikken behalve over het vermogen om kritisch na te denken over moderne literatuur in haar bredere culturele context, eveneens over de nodige communicatieve vaardigheden om ook in een internationale context, zowel schriftelijk als mondeling, op een productieve manier deel te nemen aan discussies binnen en over hun vakdomein en daarbij hun eigen positie helder en overtuigend te beargumenteren;
 6. beschikken in het algemeen over de nodige literaire en culturele competentie, over een basisinzicht in de editiewetenschap en over de nodige communicatieve vaardigheden, om bij te dragen aan de overdracht van kennis en vaardigheden in het onderwijs en de culturele sector, om te kunnen functioneren in een (literaire) uitgeverij, om actief deel te nemen aan het beleid in de culturele sector en om organisatorische en pr-functies te vervullen in zowel de culturele/publieke sector als het bedrijfsleven.

English Language Requirements

Before starting a programme, you need to have a basic knowledge of the Dutch language. Find Dutch courses on Language Learning Portal.

Requirements

Rechtstreekse instroom: Bachelor Taal- en Letterkunde

Instroom via een voorbereidingsprogramma: Andere academische bachelors kunnen instromen wanneer ze geslaagd zijn voor een voorbereidingsprogramma, dat door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is goedgekeurd.

Work Experience

No work experience is required.

We Are Helping Thousands of Students to Find a University Abroad!

Shivprasad
Fortunately enough I was able to find StudyPortals. Right from the start of the application to getting the confirmation of admission I was using StudyPortals.

Sign up for your personal newsletter and we will help you too.

We will send you all the information you need to find your dream study programme!

The Global Study Awards: get funded with up to £10,000 to study abroad

Together with the ISIC Association and British Council IELTS, StudyPortals offers you the chance to receive up to £10000 to expand your horizon and study abroad. We want to ultimately encourage you to study abroad in order to experience and explore new countries, cultures and languages.

Prepare yourself for Master degree

Find a Preparation Course